Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ειδήσεις. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ειδήσεις. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

-Πήγα σήμερα 22-1-2019 στο κέντρο Υγείας (ΙΚΑ) και είδα αυτά. Τεκές το ακτινολογικό. Με το πλαστικό ποτηράκι γεμάτο γόπες τσιγάρων.
Πολίτης.
Καταγγελία πολίτη. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΙΚΑ)

-Πήγα σήμερα 22-1-2019 στο κέντρο Υγείας (ΙΚΑ) και είδα αυτά. Τεκές το ακτινολογικό. Με το πλαστικό ποτηράκι γεμάτο γόπες τσιγάρων.
Πολίτης.
Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων του Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους.
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι αναρτήθηκαν, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων στο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς».
Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης.
Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ηλικίας 22 -29 ετών, που θα εργαστούν για 12 μήνες με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Φορείς Υποδοχής, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2018.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:
Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους
Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων
Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου ανήκει ο Φορέας Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης, καλούν τους ωφελούμενους, που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση, εντός πέντε εργάσιμων ημερών µε κάθε πρόσφορο μέσο προκειμένου να υποδειχθούν στους Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων, προσκομίζεται κατά την υπόδειξη, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ µε υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο, στο πλαίσιο καταβολής των αμοιβών τους.
Στις περιπτώσεις, που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.∆. (ΚΠΑ2) µε τους επιτυχόντες ωφελουμένους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Εάν παρέλθει το διάστημα των 30 εργάσιμων ημερών χωρίς να εμφανιστεί ο επιτυχών, η αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει ο Φορέας Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης, προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας παραλαβής του συστατικού σημειώματος από τους επιτυχόντες ωφελούμενους παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής του είτε από την αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει ο Φορέας Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης , είτε από την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου οι ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι.
Επισημαίνεται ότι δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης στους Φορείς Υποδοχής έχουν οι υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, µόνο εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου και δεν συµµετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται τόσο κατά την υπόδειξή τους από τα ΚΠΑ2, όπου ανήκει ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης, όσο και κατά την τοποθέτησή τους από τον Φορέα Υποδοχής και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα, που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 8 και στα Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2018.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ


Προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων του Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους.
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι αναρτήθηκαν, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων στο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς».
Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης.
Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ηλικίας 22 -29 ετών, που θα εργαστούν για 12 μήνες με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Φορείς Υποδοχής, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2018.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:
Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους
Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων
Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου ανήκει ο Φορέας Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης, καλούν τους ωφελούμενους, που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση, εντός πέντε εργάσιμων ημερών µε κάθε πρόσφορο μέσο προκειμένου να υποδειχθούν στους Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων, προσκομίζεται κατά την υπόδειξη, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ µε υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο, στο πλαίσιο καταβολής των αμοιβών τους.
Στις περιπτώσεις, που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.∆. (ΚΠΑ2) µε τους επιτυχόντες ωφελουμένους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Εάν παρέλθει το διάστημα των 30 εργάσιμων ημερών χωρίς να εμφανιστεί ο επιτυχών, η αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει ο Φορέας Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης, προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας παραλαβής του συστατικού σημειώματος από τους επιτυχόντες ωφελούμενους παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής του είτε από την αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει ο Φορέας Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης , είτε από την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου οι ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι.
Επισημαίνεται ότι δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης στους Φορείς Υποδοχής έχουν οι υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, µόνο εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου και δεν συµµετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται τόσο κατά την υπόδειξή τους από τα ΚΠΑ2, όπου ανήκει ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης, όσο και κατά την τοποθέτησή τους από τον Φορέα Υποδοχής και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα, που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 8 και στα Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2018.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ


Στο Δημαρχείο της Φλώρινας θα βρίσκεται κλιμάκιο της Παμμακεδονικής ομοσπονδίας και άλλων συλλόγων  με σκοπό την συγκέντρωση υπογραφών από τους πολίτες κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών από την ελληνική Βουλή.
Όποιος επιθυμεί να υπογράψει μπορεί να πάει στο Δημαρχείο μετά τις 9:00 το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι.


Συγκέντρωση υπογραφών εναντίον της επικύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών

Στο Δημαρχείο της Φλώρινας θα βρίσκεται κλιμάκιο της Παμμακεδονικής ομοσπονδίας και άλλων συλλόγων  με σκοπό την συγκέντρωση υπογραφών από τους πολίτες κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών από την ελληνική Βουλή.
Όποιος επιθυμεί να υπογράψει μπορεί να πάει στο Δημαρχείο μετά τις 9:00 το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι.


Σας ενημερώνουμε ότι στο κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας ξεκίνησε από την Τρίτη 15 Ιανουαρίου για τρίτο έτος η διδασκαλία του μαθήματος της κολύμβησης σε μαθητές της Γ΄ τάξης.
      Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 31 τμήματα με 520 μαθητές 22 Σχολικών Μονάδων του Δήμου Εορδαίας και 2 τμήματα των Σχολικών Μονάδων Ξινού Νερού και Φιλώτα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
      Η κολύμβηση είναι ένα από τα αντικείμενα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής όπως αναφέρεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Υ.Α. 21072β/Γ2, ΦΕΚ 304/τΒ/13.3.2003).Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης είναι η απόκτηση κολυμβητικής παιδείας και ειδικότερα:
η απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφάλειας και υγιεινής,
ο χειρισμός έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο περιβάλλον,
η αποφυγή του πνιγμού,
η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης μέσα στο νερό,
η εξάσκηση των βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων,
η εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο μέσα από το παιχνίδι και τη ψυχαγωγία,
η ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών.
      Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Εορδαίας για την παραχώρηση του κολυμβητηρίου και την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη της μεταφοράς των μαθητών.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στο κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας ξεκίνησε για τρίτο έτος η διδασκαλία του μαθήματος της κολύμβησης

Σας ενημερώνουμε ότι στο κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας ξεκίνησε από την Τρίτη 15 Ιανουαρίου για τρίτο έτος η διδασκαλία του μαθήματος της κολύμβησης σε μαθητές της Γ΄ τάξης.
      Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 31 τμήματα με 520 μαθητές 22 Σχολικών Μονάδων του Δήμου Εορδαίας και 2 τμήματα των Σχολικών Μονάδων Ξινού Νερού και Φιλώτα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
      Η κολύμβηση είναι ένα από τα αντικείμενα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής όπως αναφέρεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Υ.Α. 21072β/Γ2, ΦΕΚ 304/τΒ/13.3.2003).Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης είναι η απόκτηση κολυμβητικής παιδείας και ειδικότερα:
η απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφάλειας και υγιεινής,
ο χειρισμός έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο περιβάλλον,
η αποφυγή του πνιγμού,
η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης μέσα στο νερό,
η εξάσκηση των βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων,
η εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο μέσα από το παιχνίδι και τη ψυχαγωγία,
η ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών.
      Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Εορδαίας για την παραχώρηση του κολυμβητηρίου και την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη της μεταφοράς των μαθητών.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 09.00 π. μ., λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών  που επικρατούν στην περιοχή.
Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.


Φλώρινα: Με καθυστέρηση ανοίγουν τα σχολεία

Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 09.00 π. μ., λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών  που επικρατούν στην περιοχή.
Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.


Στο πλαίσιο της καμπάνιας για την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τα θέματα Ισότητας των Φύλων και με αφορμή την εισαγωγή για ψήφιση στην Βουλή του σχετικού Νομοσχεδίου, η Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Μ. Χρυσοβελώνη, επισκέφτηκε την Παρασκευή 18|01 την Κοζάνη. Εκεί την υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, 
κ. Θ. Καρυπίδης, με ομάδα στελεχών αποτελούμενη από αιρετούς και υπηρεσιακούς. Η Υφυπουργός ενημέρωσε για το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις επιτροπές ισότητας των Περιφερειών, όπως αυτές θα συγκροτηθούν υποχρεωτικά, με νέο πλαίσιο, μετά τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές. Κατά την συνάντηση αντηλλάγησαν απόψεις για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στην υποστήριξη των προβλημάτων που αφορούν σε γυναίκες κάθε ηλικίας, σε κάθε τομέα της κοινωνικής δραστηριότητας, με έμφαση στο πώς αντιμετωπίζονται στους νομούς της δυτικής Μακεδονίας. Στην συνάντηση, εκτός από την ΥΦ.ΕΣ. και τον Περιφερειάρχη, συμμετείχαν οι κ.κ.: Π. Κόττας (Αντιπεριφερειάρχης),
Μ. Καρυπίδου (εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος, μέλος της ΠΕΙΣ), Στ. Γιαννακίδης (εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος που έχει διαχειριστεί θέματα κοινωνικής πολιτικής),
Π. Τσότσος (ορισμένος Περιφερειακός Σύμβουλος ως προεδρεύων στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας), Χ. Κιουρτσίδης (προϊστάμενος ειδικής υπηρεσίας ΠΔΜ).
Από την έκβαση της συζήτησης η Υφυπουργός δήλωσε πολύ ικανοποιημένη, αφού διαπίστωσε ότι η διοίκηση της Περιφέρειας έχει υποστηρίξει ήδη τα θέματα του τομέα ισότητας και γενικότερα την κοινωνική πολιτική και την πρόνοια στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή ευθύνης της, πόσο μάλλον, αφού ο Περιφερειάρχης - όπως δήλωσε - θα στηρίξει το Νομοσχέδιο στην κοινωνία, δηλαδή στην πράξη, αφότου γίνει νόμος. (κοινές δηλώσεις:  https://youtu.be/mMIMu9hyMfo
Στην συνέχεια, η Υφυπουργός Εσωτερικών είχε προγραμματισμένη σύσκεψη με εκπροσώπους γυναικείων οργανώσεων, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλλων και στελέχη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Κοζάνης, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης, κ. Γιώργου Σιαμπανόπουλου. Η Υφυπουργός Εσωτερικών παρουσίασε το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου, ενώ επιχειρηματολόγησε για ποιους κρίσιμους πολιτικούς λόγους είναι αναγκαία η στήριξη των προβλέψεων του κυρίως, από τις γυναικείες οργανώσεις σε κάθε τοπική κοινωνία με στόχο βελτίωση των έμφυλων σχέσεων. Ξεχωριστό τμήμα της συζήτησης αποτέλεσε η εμπειρία από την λειτουργία του δημοτικού ξενώνα. Για το ζήτημα αυτό μίλησε τόσο ο πολιτικά υπεύθυνος του Δήμου, όσο και οι ειδικευμένοι επιστήμονες της μονάδας. Επίσης, η Υφυπουργός είχε διεξοδικό διάλογο με εκπροσώπους του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων (ΑΞΙΑ) Κοζάνης για το σοβαρό πρόβλημα ανισότητας που αντιμετωπίζουν με τις συντάξεις χηρείας. Το ζήτημα αυτό έχει αναλάβει να «θεραπεύσει» το Υπουργείο Εργασίας στου οποίου την αρμοδιότητα ανήκει. Ωστόσο, η Υφυπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε ότι τόσο η ίδια, όσο και οι επικεφαλής της ΓΓΙΦ και του ΚΕΘΙ υποστηρίζουν το δίκαιο αίτημα τους με παραστάσεις και παρεμβάσεις και δήλωσε την βεβαιότητα της ότι σύντομα θα ικανοποιηθεί. 
Ακολούθως, η Υφυπουργός επισκέφτηκε το Συμβουλευτικό Κέντρο για γυναίκες θύματα βίας Κοζάνης του ΚΕΘΙ. Εκεί είχε την ευκαιρία να ακούσει τα προβλήματα και τις εμπειρίες των ειδικευμένων στελεχών της μονάδας και να συζητήσει μαζί τους δυνατότητες βελτίωσης στις υπηρεσίες προς τις γυναίκες της περιοχής. Επιπλέον, συζητήθηκε το εργασιακό ζήτημα που εκκρεμεί με κάποια από τα στελέχη του κέντρου, καθώς και θέματα καλύτερης υποστήριξης του καθημερινού έργου τους. Η Υφυπουργός επιβεβαίωσε ότι η μονάδα τα τελευταία χρόνια λειτουργεί με πολύ καλά αποτελέσματα, έχει εξαίρετο προσωπικό, που παρέχει ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες στις ωφελούμενες, σε έναν απολύτως κατάλληλο χώρο.
Οι συναντήσεις της Υφυπουργού Εσωτερικών, κ. Μ. Χρυσοβελώνη, ολοκληρώθηκαν με επίσκεψη στο επισκοπικό μέγαρο της Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης, στο οποίο την υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παύλος. Συζήτησαν το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου με δεδομένο το γεγονός πως σε όλα τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τα Κέντρα Φιλοξενίας που έχει επισκεφτεί μέχρι σήμερα η ΥΦ.ΕΣ ανά την Ελλάδα, τα στελέχη τους την έχουν ενημερώσει ότι είναι πολύ συχνό το φαινόμενο οι ιερείς να παραπέμπουν κακοποιημένες γυναίκες για να υποστηριχθούν. Όπως είπε η Μ. Χρυσοβελώνη: «Είναι αναγκαία η ενημέρωση των ιερέων για τις αλλαγές και βελτιώσεις και η εν γένει συνεργασία της εκκλησίας, ώστε η άτυπη συνδρομή που υπάρχει μέχρι σήμερα να στηριχθεί καλύτερα στη νέα φάση που θα εισέλθει κάθε τοπική κοινωνία για τα θέματα Ισότητας των Φύλων, μετά την ψήφιση του σχετικού Νόμου από την Βουλή». Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης κ. Παύλος εκδήλωσε την χαρά του για την επίσκεψη, την ικανοποίηση του για την ενημέρωση, αλλά και την ένθερμη υποστήριξη του στο πνεύμα συνεργασίας που πρέπει να υπάρχει για να επιλύονται τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία.
Επίσκεψη της Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Μ. Χρυσοβελώνη στην Κοζάνη - Νομοσχέδιο για την Ισότητα των Φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Στο πλαίσιο της καμπάνιας για την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τα θέματα Ισότητας των Φύλων και με αφορμή την εισαγωγή για ψήφιση στην Βουλή του σχετικού Νομοσχεδίου, η Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Μ. Χρυσοβελώνη, επισκέφτηκε την Παρασκευή 18|01 την Κοζάνη. Εκεί την υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, 
κ. Θ. Καρυπίδης, με ομάδα στελεχών αποτελούμενη από αιρετούς και υπηρεσιακούς. Η Υφυπουργός ενημέρωσε για το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις επιτροπές ισότητας των Περιφερειών, όπως αυτές θα συγκροτηθούν υποχρεωτικά, με νέο πλαίσιο, μετά τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές. Κατά την συνάντηση αντηλλάγησαν απόψεις για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στην υποστήριξη των προβλημάτων που αφορούν σε γυναίκες κάθε ηλικίας, σε κάθε τομέα της κοινωνικής δραστηριότητας, με έμφαση στο πώς αντιμετωπίζονται στους νομούς της δυτικής Μακεδονίας. Στην συνάντηση, εκτός από την ΥΦ.ΕΣ. και τον Περιφερειάρχη, συμμετείχαν οι κ.κ.: Π. Κόττας (Αντιπεριφερειάρχης),
Μ. Καρυπίδου (εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος, μέλος της ΠΕΙΣ), Στ. Γιαννακίδης (εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος που έχει διαχειριστεί θέματα κοινωνικής πολιτικής),
Π. Τσότσος (ορισμένος Περιφερειακός Σύμβουλος ως προεδρεύων στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας), Χ. Κιουρτσίδης (προϊστάμενος ειδικής υπηρεσίας ΠΔΜ).
Από την έκβαση της συζήτησης η Υφυπουργός δήλωσε πολύ ικανοποιημένη, αφού διαπίστωσε ότι η διοίκηση της Περιφέρειας έχει υποστηρίξει ήδη τα θέματα του τομέα ισότητας και γενικότερα την κοινωνική πολιτική και την πρόνοια στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή ευθύνης της, πόσο μάλλον, αφού ο Περιφερειάρχης - όπως δήλωσε - θα στηρίξει το Νομοσχέδιο στην κοινωνία, δηλαδή στην πράξη, αφότου γίνει νόμος. (κοινές δηλώσεις:  https://youtu.be/mMIMu9hyMfo
Στην συνέχεια, η Υφυπουργός Εσωτερικών είχε προγραμματισμένη σύσκεψη με εκπροσώπους γυναικείων οργανώσεων, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλλων και στελέχη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Κοζάνης, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης, κ. Γιώργου Σιαμπανόπουλου. Η Υφυπουργός Εσωτερικών παρουσίασε το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου, ενώ επιχειρηματολόγησε για ποιους κρίσιμους πολιτικούς λόγους είναι αναγκαία η στήριξη των προβλέψεων του κυρίως, από τις γυναικείες οργανώσεις σε κάθε τοπική κοινωνία με στόχο βελτίωση των έμφυλων σχέσεων. Ξεχωριστό τμήμα της συζήτησης αποτέλεσε η εμπειρία από την λειτουργία του δημοτικού ξενώνα. Για το ζήτημα αυτό μίλησε τόσο ο πολιτικά υπεύθυνος του Δήμου, όσο και οι ειδικευμένοι επιστήμονες της μονάδας. Επίσης, η Υφυπουργός είχε διεξοδικό διάλογο με εκπροσώπους του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων (ΑΞΙΑ) Κοζάνης για το σοβαρό πρόβλημα ανισότητας που αντιμετωπίζουν με τις συντάξεις χηρείας. Το ζήτημα αυτό έχει αναλάβει να «θεραπεύσει» το Υπουργείο Εργασίας στου οποίου την αρμοδιότητα ανήκει. Ωστόσο, η Υφυπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε ότι τόσο η ίδια, όσο και οι επικεφαλής της ΓΓΙΦ και του ΚΕΘΙ υποστηρίζουν το δίκαιο αίτημα τους με παραστάσεις και παρεμβάσεις και δήλωσε την βεβαιότητα της ότι σύντομα θα ικανοποιηθεί. 
Ακολούθως, η Υφυπουργός επισκέφτηκε το Συμβουλευτικό Κέντρο για γυναίκες θύματα βίας Κοζάνης του ΚΕΘΙ. Εκεί είχε την ευκαιρία να ακούσει τα προβλήματα και τις εμπειρίες των ειδικευμένων στελεχών της μονάδας και να συζητήσει μαζί τους δυνατότητες βελτίωσης στις υπηρεσίες προς τις γυναίκες της περιοχής. Επιπλέον, συζητήθηκε το εργασιακό ζήτημα που εκκρεμεί με κάποια από τα στελέχη του κέντρου, καθώς και θέματα καλύτερης υποστήριξης του καθημερινού έργου τους. Η Υφυπουργός επιβεβαίωσε ότι η μονάδα τα τελευταία χρόνια λειτουργεί με πολύ καλά αποτελέσματα, έχει εξαίρετο προσωπικό, που παρέχει ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες στις ωφελούμενες, σε έναν απολύτως κατάλληλο χώρο.
Οι συναντήσεις της Υφυπουργού Εσωτερικών, κ. Μ. Χρυσοβελώνη, ολοκληρώθηκαν με επίσκεψη στο επισκοπικό μέγαρο της Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης, στο οποίο την υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παύλος. Συζήτησαν το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου με δεδομένο το γεγονός πως σε όλα τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τα Κέντρα Φιλοξενίας που έχει επισκεφτεί μέχρι σήμερα η ΥΦ.ΕΣ ανά την Ελλάδα, τα στελέχη τους την έχουν ενημερώσει ότι είναι πολύ συχνό το φαινόμενο οι ιερείς να παραπέμπουν κακοποιημένες γυναίκες για να υποστηριχθούν. Όπως είπε η Μ. Χρυσοβελώνη: «Είναι αναγκαία η ενημέρωση των ιερέων για τις αλλαγές και βελτιώσεις και η εν γένει συνεργασία της εκκλησίας, ώστε η άτυπη συνδρομή που υπάρχει μέχρι σήμερα να στηριχθεί καλύτερα στη νέα φάση που θα εισέλθει κάθε τοπική κοινωνία για τα θέματα Ισότητας των Φύλων, μετά την ψήφιση του σχετικού Νόμου από την Βουλή». Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης κ. Παύλος εκδήλωσε την χαρά του για την επίσκεψη, την ικανοποίηση του για την ενημέρωση, αλλά και την ένθερμη υποστήριξη του στο πνεύμα συνεργασίας που πρέπει να υπάρχει για να επιλύονται τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία.
Ο Δήμος Αμυνταίου κατόπιν ενημέρωσης της αναδόχου κοινοπραξίας για τις δηλώσεις του Κτηματολογίου στις Τ.Κ του Δήμου Αμυνταίου, ανακοινώνει ότι έχει ξεκινήσει επίσημα η συλλογή δηλώσεων του ν. 2308/1988 για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου.
Για του κατοίκους εσωτερικού η προθεσμία υποβολής είναι έως 15/4/2019 και για τους κατοίκους εξωτερικού έως 15/7/2019.
Τα γραφεία στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι συμπολίτες μας είναι:
Αμύνταιο, Επ. Οδό Αμυνταίου-Πετρών και Ελευθερίας γωνία, απέναντι από το Στρατόπεδο Αμυνταίου.
Φλώρινα, Πλ. Μ.Αλεξάνδρου 5
Θεσσαλονίκη, Σαράφη 48, Φοίνικας Καλαμαριά.
Ωράριο λειτουργίας (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 08:00 – 16:00 & Τετάρτη 08:00 – 20:00)
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  801 4000 100 (κλήσεις από σταθερό με αστική χρέωση) & 231 600 5400 (κλήσεις από κινητό με χρέωση κινητού προς σταθερό) και στην ιστοσελίδα www.KTHMA.gr
Από το Γραφείο Δημάρχου

Έναρξη υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/1988 για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου Τ.Κ. Δήμου Αμυνταίου

Ο Δήμος Αμυνταίου κατόπιν ενημέρωσης της αναδόχου κοινοπραξίας για τις δηλώσεις του Κτηματολογίου στις Τ.Κ του Δήμου Αμυνταίου, ανακοινώνει ότι έχει ξεκινήσει επίσημα η συλλογή δηλώσεων του ν. 2308/1988 για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου.
Για του κατοίκους εσωτερικού η προθεσμία υποβολής είναι έως 15/4/2019 και για τους κατοίκους εξωτερικού έως 15/7/2019.
Τα γραφεία στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι συμπολίτες μας είναι:
Αμύνταιο, Επ. Οδό Αμυνταίου-Πετρών και Ελευθερίας γωνία, απέναντι από το Στρατόπεδο Αμυνταίου.
Φλώρινα, Πλ. Μ.Αλεξάνδρου 5
Θεσσαλονίκη, Σαράφη 48, Φοίνικας Καλαμαριά.
Ωράριο λειτουργίας (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 08:00 – 16:00 & Τετάρτη 08:00 – 20:00)
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  801 4000 100 (κλήσεις από σταθερό με αστική χρέωση) & 231 600 5400 (κλήσεις από κινητό με χρέωση κινητού προς σταθερό) και στην ιστοσελίδα www.KTHMA.gr
Από το Γραφείο Δημάρχου

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019


Με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου Αμυνταίου θα λειτουργήσουν την Τρίτη 22-01-2019 κανονικά.


Αμύνταιο: Κανονικά ανοίγουν τα σχολεία


Με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου Αμυνταίου θα λειτουργήσουν την Τρίτη 22-01-2019 κανονικά.


Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών, Παναγιώτη Πασχαλίδη, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πρεσπων θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους, αύριο Τρίτη 22.1.2019, μια ώρα αργότερα, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.


Πρέσπες: Με καθυστέρηση ανοίγουν τα σχολεία

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών, Παναγιώτη Πασχαλίδη, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πρεσπων θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους, αύριο Τρίτη 22.1.2019, μια ώρα αργότερα, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.


 Στον καθαρισμό – αποχιονισμό των κεντρικών οδών της πόλης της Φλώρινας από την υπερβολική ποσότητα χιονιού και πάγου προέβη ο Δήμος Φλώρινας τις τελευταίες μέρες, ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση αυτών και ευκολότερη  μετακίνηση των πολιτών και των οχημάτων.
Συγκεκριμένα, προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με ειδικά μηχανήματα προέβη στον καθαρισμό – αποχιονισμό της λαϊκής αγοράς, καθώς και των οδών Νικολάου Χάσου, Καστρισιανάκη, Μεγαρόβου, Τυρνόβου, Παύλου Μελά, Μεγ. Αλεξάνδρου, Δημάρχου Αθανασίου Σούλα,  Ταγμ. Ναούμ, της κεντρικής πλατείας Γ. Μόδη, ενώ, παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες αποχιονισμού στο σύνολο του Δήμου Φλώρινας.
Οι εργαζόμενοι του Δήμου Φλώρινας, με την καθοδήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, κ. Νικολάου Δούμτση,  κατέβαλαν και συνεχίζουν να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, προκειμένου να απομακρυνθεί η υπερβολική ποσότητα χιονιού που έπεσε τις προηγούμενες ημέρες, η οποία, σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αρκετές μέρες στην περιοχή, συνέβαλε στη δημιουργία όγκων πάγου. Ήδη από την πρώτη μέρα της χιονόπτωσης, τα μηχανήματα του Δήμου καθώς και τα μισθωμένα μηχανήματα κατάφεραν να κρατήσουν το σύνολο του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου ανοιχτό, χωρίς να υπάρξει ούτε ένα χωριό αποκλεισμένο και χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια και η κινητικότητα κανενός πολίτη.
Ο κ. Δήμαρχος, επιβλέποντας τα έργα αποχιονισμού, δήλωσε τα εξής:
«Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στο προσωπικό του Δήμου Φλώρινας, το οποίο ακούραστα και αδιαμαρτύρητα εργάζεται νυχθημερόν, ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα στις μετακινήσεις των πολιτών. Η ετοιμότητα του Δήμου μας φάνηκε καθώς οι δρόμοι παρέμειναν ανοιχτοί και τα όποια προβλήματα υπήρξαν, αντιμετωπίστηκαν άμεσα».
Στον καθαρισμό – αποχιονισμό των οδών της πόλης προχώρησε ο Δήμος Φλώρινας! (13 Φώτο)

 Στον καθαρισμό – αποχιονισμό των κεντρικών οδών της πόλης της Φλώρινας από την υπερβολική ποσότητα χιονιού και πάγου προέβη ο Δήμος Φλώρινας τις τελευταίες μέρες, ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση αυτών και ευκολότερη  μετακίνηση των πολιτών και των οχημάτων.
Συγκεκριμένα, προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με ειδικά μηχανήματα προέβη στον καθαρισμό – αποχιονισμό της λαϊκής αγοράς, καθώς και των οδών Νικολάου Χάσου, Καστρισιανάκη, Μεγαρόβου, Τυρνόβου, Παύλου Μελά, Μεγ. Αλεξάνδρου, Δημάρχου Αθανασίου Σούλα,  Ταγμ. Ναούμ, της κεντρικής πλατείας Γ. Μόδη, ενώ, παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες αποχιονισμού στο σύνολο του Δήμου Φλώρινας.
Οι εργαζόμενοι του Δήμου Φλώρινας, με την καθοδήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, κ. Νικολάου Δούμτση,  κατέβαλαν και συνεχίζουν να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, προκειμένου να απομακρυνθεί η υπερβολική ποσότητα χιονιού που έπεσε τις προηγούμενες ημέρες, η οποία, σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αρκετές μέρες στην περιοχή, συνέβαλε στη δημιουργία όγκων πάγου. Ήδη από την πρώτη μέρα της χιονόπτωσης, τα μηχανήματα του Δήμου καθώς και τα μισθωμένα μηχανήματα κατάφεραν να κρατήσουν το σύνολο του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου ανοιχτό, χωρίς να υπάρξει ούτε ένα χωριό αποκλεισμένο και χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια και η κινητικότητα κανενός πολίτη.
Ο κ. Δήμαρχος, επιβλέποντας τα έργα αποχιονισμού, δήλωσε τα εξής:
«Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στο προσωπικό του Δήμου Φλώρινας, το οποίο ακούραστα και αδιαμαρτύρητα εργάζεται νυχθημερόν, ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα στις μετακινήσεις των πολιτών. Η ετοιμότητα του Δήμου μας φάνηκε καθώς οι δρόμοι παρέμειναν ανοιχτοί και τα όποια προβλήματα υπήρξαν, αντιμετωπίστηκαν άμεσα».
«Φασίστα και ακροδεξιό» χαρακτηρίζει η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας, όποιον τολμήσει να ασκήσει κριτική στο ιερό τοτέμ της πολιτικής και βουλευτή κ. Σέλτσα, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση, βρίσκοντας άλλοθι με την γνωστή τακτική της προβοκάτσιας, επιτέθηκε με χημικά σε εκατοντάδες χιλιάδες ειρηνικούς διαδηλωτές.
Γνωστή τακτική των αριστερών όταν απουσιάζουν τα επιχειρήματά και η κοινή λογική.
Ομιλούν περί πολιτικού πολιτισμού και αντί να ζητήσουν το λόγο από τον ίδιο τον βουλευτή τους, για την ντροπιαστική εικόνα μέσα στο κοινοβούλιο, εγκαλούν τη ΝΟΔΕ Φλώρινας, η οποία ανέδειξε μια απρεπή συμπεριφορά.
Μάλλον υιοθετούν τέτοιου είδους πρακτικές των στελεχών τους, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
Η ΝΟΔΕ Φλώρινας, επιστρέφει τους χαρακτηρισμούς και είναι σίγουρη πως, ο κόσμος της Φλώρινας θα τιμωρήσει τέτοιου είδους αλαζονικές συμπεριφορές, όπως το έδειξε και με την παρουσία του στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ, σήμερα στην πλατεία Συντάγματος.
Όσες προβοκάτσιες κι αν κάνετε, όσες μάσκες κι αν βάλετε ή βγάλετε, όσες τεχνητές πλειοψηφίες κι αν στήσετε, για να ψηφίσετε την εθνικά επιζήμια και καταστροφική συμφωνία, αυτή η συμφωνία θα καταργηθεί από τον ίδιο τον Ελληνικό λαό, στον οποίο με τόσο αλαζονεία και περιφρόνηση του συμπεριφέρεστε.
Στη Βουλή, την εβδομάδα που έρχεται, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να μην κυρωθεί η Συμφωνία.
Με επιχειρήματα, αλλά και με αποφασιστικότητα.
Με δημοκρατική ωριμότητα θα αντιμετωπίσουμε και αυτή τη νέα περιπέτεια στην οποία μας οδηγεί ο κ. Τσίπρας, για λόγους που μόνο αυτός γνωρίζει.
Πριν το χάραμα είναι το πιο βαθύ σκοτάδι. Και η κυβέρνηση Τσίπρα είναι στην πιο σκοτεινή στιγμή της θλιβερής διαδρομής της. Αλλά η μέρα που θα χαράξει μια νέα φωτεινή εποχή για τους Έλληνες δεν αργεί.
Σύντομα, με την απόφαση του λαού, θα ξαναδώσουμε στην Ελλάδα εθνική υπερηφάνεια, σταθερότητα και, κυρίως, αξιοπρέπεια».
ΝΟ.Δ.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ


ΝΟΔΕ Φλώρινας: Ανταπαντά στη Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

«Φασίστα και ακροδεξιό» χαρακτηρίζει η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας, όποιον τολμήσει να ασκήσει κριτική στο ιερό τοτέμ της πολιτικής και βουλευτή κ. Σέλτσα, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση, βρίσκοντας άλλοθι με την γνωστή τακτική της προβοκάτσιας, επιτέθηκε με χημικά σε εκατοντάδες χιλιάδες ειρηνικούς διαδηλωτές.
Γνωστή τακτική των αριστερών όταν απουσιάζουν τα επιχειρήματά και η κοινή λογική.
Ομιλούν περί πολιτικού πολιτισμού και αντί να ζητήσουν το λόγο από τον ίδιο τον βουλευτή τους, για την ντροπιαστική εικόνα μέσα στο κοινοβούλιο, εγκαλούν τη ΝΟΔΕ Φλώρινας, η οποία ανέδειξε μια απρεπή συμπεριφορά.
Μάλλον υιοθετούν τέτοιου είδους πρακτικές των στελεχών τους, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
Η ΝΟΔΕ Φλώρινας, επιστρέφει τους χαρακτηρισμούς και είναι σίγουρη πως, ο κόσμος της Φλώρινας θα τιμωρήσει τέτοιου είδους αλαζονικές συμπεριφορές, όπως το έδειξε και με την παρουσία του στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ, σήμερα στην πλατεία Συντάγματος.
Όσες προβοκάτσιες κι αν κάνετε, όσες μάσκες κι αν βάλετε ή βγάλετε, όσες τεχνητές πλειοψηφίες κι αν στήσετε, για να ψηφίσετε την εθνικά επιζήμια και καταστροφική συμφωνία, αυτή η συμφωνία θα καταργηθεί από τον ίδιο τον Ελληνικό λαό, στον οποίο με τόσο αλαζονεία και περιφρόνηση του συμπεριφέρεστε.
Στη Βουλή, την εβδομάδα που έρχεται, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να μην κυρωθεί η Συμφωνία.
Με επιχειρήματα, αλλά και με αποφασιστικότητα.
Με δημοκρατική ωριμότητα θα αντιμετωπίσουμε και αυτή τη νέα περιπέτεια στην οποία μας οδηγεί ο κ. Τσίπρας, για λόγους που μόνο αυτός γνωρίζει.
Πριν το χάραμα είναι το πιο βαθύ σκοτάδι. Και η κυβέρνηση Τσίπρα είναι στην πιο σκοτεινή στιγμή της θλιβερής διαδρομής της. Αλλά η μέρα που θα χαράξει μια νέα φωτεινή εποχή για τους Έλληνες δεν αργεί.
Σύντομα, με την απόφαση του λαού, θα ξαναδώσουμε στην Ελλάδα εθνική υπερηφάνεια, σταθερότητα και, κυρίως, αξιοπρέπεια».
ΝΟ.Δ.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 09.00 π. μ., λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών  που επικρατούν στην περιοχή.
Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.


Φλώρινα: Με καθυστέρηση ανοίγουν τα σχολεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 09.00 π. μ., λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών  που επικρατούν στην περιοχή.
Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.


Συνελήφθη χθες,(20-01-2019)το απόγευμα στην Φλώρινα, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών, 23χρονος ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δύο (2) συσκευασίες περιέχουσες μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα).
Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Φλώρινας .


Συνελήφθη 23χρονος στην Φλώρινα για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη χθες,(20-01-2019)το απόγευμα στην Φλώρινα, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών, 23χρονος ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δύο (2) συσκευασίες περιέχουσες μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα).
Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Φλώρινας .


Τη μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό 50%  για πολύτεκνους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω και απόρους (κάτοχους Κάρτας Αλληλεγγύης) για το έτος 2018, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με την απόφαση 753/2018.
Για να τύχει ένας κάτοικος του Δήμου τη μείωση αυτή στα δημοτικά τέλη, πρέπει  να καταθέσει  μέχρι και 31 Μαρτίου 2019,  στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης (γραφείο προσόδων), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1)  Αίτηση (έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
2)  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος μόνον για ΑμεΑ
3)  Φωτοαντίγραφα και των έξι )6) Δίμηνων πληρωμένων λογαριασμών της ΔΕΗ έτους 2018 (μπρος- πίσω σελίδα). Ένα υπάρχει απώλεια των λογαριασμών, αναζήτηση και εκτύπωση με ευθύνη των ενδιαφερομένων μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ στη διεύθυνση www.dei.gr
4. Σε περίπτωση που ο μετρητής της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του αιτούντος, απαιτείται αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (Ε1) και πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕΠΑ ή Πολυτεκνικής Ιδιότητας ή Κάρτα Αλληλεγγύης (θεωρημένα για το έτος 2018).
6. Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης του δικαιούχου με το IBAN (σε φωτοτυπία).


Δήμος Κοζάνης: Μείωση κατά 50% δημοτικών τελών για πολύτεκνους, ΑμεΑ και απόρους

Τη μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό 50%  για πολύτεκνους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω και απόρους (κάτοχους Κάρτας Αλληλεγγύης) για το έτος 2018, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με την απόφαση 753/2018.
Για να τύχει ένας κάτοικος του Δήμου τη μείωση αυτή στα δημοτικά τέλη, πρέπει  να καταθέσει  μέχρι και 31 Μαρτίου 2019,  στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης (γραφείο προσόδων), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1)  Αίτηση (έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
2)  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος μόνον για ΑμεΑ
3)  Φωτοαντίγραφα και των έξι )6) Δίμηνων πληρωμένων λογαριασμών της ΔΕΗ έτους 2018 (μπρος- πίσω σελίδα). Ένα υπάρχει απώλεια των λογαριασμών, αναζήτηση και εκτύπωση με ευθύνη των ενδιαφερομένων μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ στη διεύθυνση www.dei.gr
4. Σε περίπτωση που ο μετρητής της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του αιτούντος, απαιτείται αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (Ε1) και πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕΠΑ ή Πολυτεκνικής Ιδιότητας ή Κάρτα Αλληλεγγύης (θεωρημένα για το έτος 2018).
6. Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης του δικαιούχου με το IBAN (σε φωτοτυπία).


Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ έχει ως εξής:
«Για το σημερινό συλλαλητήριο στην Πλατεία Συντάγματος η Ελληνική Αστυνομία σχεδίασε και έλαβε αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας, προκειμένου να διασφαλίσει το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώσουν, να αποτρέψει έκνομες και παράνομες ενέργειες σε βάρος τους και να διαφυλάξει την έννομη τάξη.
Κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου οργανωμένες ομάδες ατόμων επιτέθηκανε πανειλημμένα και με ιδιαίτερη σφοδρότητα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, με πέτρες, σίδερα, καδρόνια, φωτοβολίδες, εμπρηστικές μολότοφ κ.α. επικίνδυνα αντικείμενα, με σαφή πρόθεση να διασπάσουν τη διάταξη των δυνάμεων και να εισβάλουν στους χώρους του Κοινοβουλίου.
Ενδεικτικό της βιαιότητας και της σφοδρότητας των επιθέσεων είναι το γεγονός του τραυματισμού δέκα αστυνομικών, οι οποίοι διακομίστηκαν στο 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι αστυνομικές δυνάμεις ενήργησαν σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις υπηρεσιακές εντολές, επέδειξαν ψυχραιμία και επαγγελματισμό και κάνοντας χρήση των ενδεδειγμένων μέσων απώθησης, απέκρουσαν αποτελεσματικά τις επιθέσεις, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό τις προθέσεις των οργανωμένων αυτών ομάδων».


Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για χρήση χημικών στο Σύνταγμα: Τα ΜΑΤ ενήργησαν σύμφωνα με τις υπηρεσιακές εντολές

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ έχει ως εξής:
«Για το σημερινό συλλαλητήριο στην Πλατεία Συντάγματος η Ελληνική Αστυνομία σχεδίασε και έλαβε αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας, προκειμένου να διασφαλίσει το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώσουν, να αποτρέψει έκνομες και παράνομες ενέργειες σε βάρος τους και να διαφυλάξει την έννομη τάξη.
Κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου οργανωμένες ομάδες ατόμων επιτέθηκανε πανειλημμένα και με ιδιαίτερη σφοδρότητα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, με πέτρες, σίδερα, καδρόνια, φωτοβολίδες, εμπρηστικές μολότοφ κ.α. επικίνδυνα αντικείμενα, με σαφή πρόθεση να διασπάσουν τη διάταξη των δυνάμεων και να εισβάλουν στους χώρους του Κοινοβουλίου.
Ενδεικτικό της βιαιότητας και της σφοδρότητας των επιθέσεων είναι το γεγονός του τραυματισμού δέκα αστυνομικών, οι οποίοι διακομίστηκαν στο 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι αστυνομικές δυνάμεις ενήργησαν σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις υπηρεσιακές εντολές, επέδειξαν ψυχραιμία και επαγγελματισμό και κάνοντας χρήση των ενδεδειγμένων μέσων απώθησης, απέκρουσαν αποτελεσματικά τις επιθέσεις, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό τις προθέσεις των οργανωμένων αυτών ομάδων».


 Τρίτος γύρος χημικών στην πλατεία Συντάγματος - Στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι μεταφέρθηκε άνδρας που δέχθηκε επίθεση αγνώστων στη Σόλωνος - Καταφύγιο για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τα παιδιά τους αναζητούσαν οι πολίτες
Σε κόλαση από τα χημικά έχει μετατραπεί το κέντρο της Αθήνας αφού το προβοκατόρικο σχέδιο για να διαλυθεί το συλλαλητήριο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι διαδηλωτές υποχρεώθηκαν να απομακρυνθούν για να προστατεύσουν τα παιδιά τους και τους εαυτούς τους, ενώ πρωτοφανή γεγονότα καταγράφονται περίπου από τις δυόμισι το μεσημέρι: Ενας άνδρας έχει μεταφερθεί μαχαιρωμένος από την οδό Σόλωνος, όπου δέχθηκε επίθεση από αγνώστους, οι οποίοι του έκαψαν τη μοτοσυκλέτα του. Παιδιά έχουν λιποθυμήσει - ένα δίχρονο νήπιο διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, ενώ περίπου στις 4.30 το απόγευμα ξεκίνησε ο τρίτος γύρος της ρίψης των χημικών. 
Η αστυνομία έσπευσε να αποδώσει τα επεισόδια στη δράση ακροδεξιών, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσαν να περάσουν αντιεξουσιαστές στο Σύνταγμα. Πριν από λίγο, ένας φωτορεπόρτερ δέχθηκε άγρια επίθεση και άγνωστοι τον χτύπησαν στο κεφάλι.
Μαχαίρωσαν άνδρα στη Σόλωνος
Την ώρα του παλλαϊκού συλλαλητηρίου για την Μακεδονία στην πλατεία Συντάγματος, άγνωστοι μαχαίρωσαν έναν άντρα ηλικίας περίπου 45 ετών στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Ασκληπιού και Σόλωνος.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ ο τραυματίας έχει μαχαιρωθεί στον μηρό και στους γοφούς περίπου 11 φορές και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Μέχρι τώρα δεν έχει διασαφηνιστεί αν ο τραυματίας συμμετείχε στη μεγάλη συγκέντρωση.
Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι ο τραυματίας έφερε πάνω του την ελληνική σημαία.
Οι άγνωστοι που μαχαίρωσαν τον άντρα έκαψαν και τη μοτοσικλέτα του.
ΠΗΓΗ: www.protothema.gr
Άγρια επεισόδια, μαχαιρώματα και λιπόθυμα παιδιά από χημικά

 Τρίτος γύρος χημικών στην πλατεία Συντάγματος - Στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι μεταφέρθηκε άνδρας που δέχθηκε επίθεση αγνώστων στη Σόλωνος - Καταφύγιο για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τα παιδιά τους αναζητούσαν οι πολίτες
Σε κόλαση από τα χημικά έχει μετατραπεί το κέντρο της Αθήνας αφού το προβοκατόρικο σχέδιο για να διαλυθεί το συλλαλητήριο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι διαδηλωτές υποχρεώθηκαν να απομακρυνθούν για να προστατεύσουν τα παιδιά τους και τους εαυτούς τους, ενώ πρωτοφανή γεγονότα καταγράφονται περίπου από τις δυόμισι το μεσημέρι: Ενας άνδρας έχει μεταφερθεί μαχαιρωμένος από την οδό Σόλωνος, όπου δέχθηκε επίθεση από αγνώστους, οι οποίοι του έκαψαν τη μοτοσυκλέτα του. Παιδιά έχουν λιποθυμήσει - ένα δίχρονο νήπιο διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, ενώ περίπου στις 4.30 το απόγευμα ξεκίνησε ο τρίτος γύρος της ρίψης των χημικών. 
Η αστυνομία έσπευσε να αποδώσει τα επεισόδια στη δράση ακροδεξιών, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσαν να περάσουν αντιεξουσιαστές στο Σύνταγμα. Πριν από λίγο, ένας φωτορεπόρτερ δέχθηκε άγρια επίθεση και άγνωστοι τον χτύπησαν στο κεφάλι.
Μαχαίρωσαν άνδρα στη Σόλωνος
Την ώρα του παλλαϊκού συλλαλητηρίου για την Μακεδονία στην πλατεία Συντάγματος, άγνωστοι μαχαίρωσαν έναν άντρα ηλικίας περίπου 45 ετών στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Ασκληπιού και Σόλωνος.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ ο τραυματίας έχει μαχαιρωθεί στον μηρό και στους γοφούς περίπου 11 φορές και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Μέχρι τώρα δεν έχει διασαφηνιστεί αν ο τραυματίας συμμετείχε στη μεγάλη συγκέντρωση.
Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι ο τραυματίας έφερε πάνω του την ελληνική σημαία.
Οι άγνωστοι που μαχαίρωσαν τον άντρα έκαψαν και τη μοτοσικλέτα του.
ΠΗΓΗ: www.protothema.gr
 Καταφύγιο στο κεντρικό ξενοδοχείο της πλατείας Συντάγματος βρίσκουν πολίτες. - Ο Αντώνης Σαμαράς μετέφερε στα χέρια του δύο παιδιά
Η εκτεταμένη και δίχως όρια χρήση χημικών από τις δυνάμεις των ΜΑΤ προκάλεσαν ασφυξία σε μεγάλη μερίδα των διαδηλωτών, ανάμεσά τους παιδιά και μεγάλης ηλικίας άνθρωποι.
Οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετάνια άνοιξαν τις πόρτες προκειμένου να μεταφερθούν εντός του κτηρίου και να ξεφύγουν από την αποπνικτική ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί στην πλατεία Συντάγματος.

ΠΗΓΗ: www.protothema.grΆνοιξαν τη Μεγάλη Bρετάνια για να μπουν παιδιά που πνίγηκαν από τα χημικά

 Καταφύγιο στο κεντρικό ξενοδοχείο της πλατείας Συντάγματος βρίσκουν πολίτες. - Ο Αντώνης Σαμαράς μετέφερε στα χέρια του δύο παιδιά
Η εκτεταμένη και δίχως όρια χρήση χημικών από τις δυνάμεις των ΜΑΤ προκάλεσαν ασφυξία σε μεγάλη μερίδα των διαδηλωτών, ανάμεσά τους παιδιά και μεγάλης ηλικίας άνθρωποι.
Οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετάνια άνοιξαν τις πόρτες προκειμένου να μεταφερθούν εντός του κτηρίου και να ξεφύγουν από την αποπνικτική ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί στην πλατεία Συντάγματος.

ΠΗΓΗ: www.protothema.grΑνακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (από 21 έως 27 Ιανουαρίου του έτους 2019) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας θα είναι τα ακόλουθα:
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: Δευτέρα (21-01-2019) και ώρες από 18:00 έως 01:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γρεβενά - Δεσπότης – Πηγαδίτσα – Σιταράς – Κηπουρειό – Πριονιά – Καλλιθέα – Κρανιά – Μικρολίβαδο – Γρεβενά.
Τρίτη (22-01-2019) και ώρες από 18:00 έως 01:00  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γρεβενά - Μαυραναίοι – Αναβρυτά – Πολυνέρι – Λάβδα – Πανόραμα – Σμίξη – Αλατόπετρα – Πρόσβορο – Αετιά – Φιλιππαίοι – Σαμαρίνα – Δοτσικό – Μεσολούρι – Γρεβενά.
Τετάρτη (23-01-2019) και ώρες από 09:00 έως 15:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γρεβενά – Μαυραναίοι – Μαυρονόρος – Κοσμάτι – Σταυρός – Παρώρειο – Τρίκωμο – Μοναχίτι – Ζιάκας – Σπήλαιο – Αβδέλλα – Περιβόλι – Γρεβενά.
Πέμπτη (24-01-2019) και ώρες από 09:00 έως 15:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γρεβενά- Μεγάλο Σειρήνι – Μικρό Σειρήνι – Αμυγδαλιές – Αηδόνια – Κληματάκι – Άγιος Γεώργιος – Κιβωτός – Τραπεζούντα – Κοκκινιά – Πολύδενδρο – Ταξιάρχης – Μηλιά – Βατόλακκος – Ελεύθερο β και α –Ασπρόκαμπος – Μυρσίνη – Γρεβενά.
Παρασκευή (25-01-2019) και ώρες από 09:00 έως 15:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γρεβενά – Καλαμίτσι – Πόρος – Μικροκλεισούρα – Πιστικό –Κνιδή - Πυλωροι  – Βάρη - Έξαρχος – Ποντινή – Παλαιοχώρι – Νεοχώρι – Δίπορο – Σαρακήνα – Κεντρό – Νησί – Αγαλαίοι – Ιτέα  -Αγάπη – Καλόχη – Γρεβενά.
Κυριακή (27-01-2019) και ώρες από 20:00 έως 02:00  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γρεβενά – Έλατος – Καληράχη – Μέγαρο – Κυπαρίσσι – Καλονή – Τρίκορφο – Δασύλλιο – Άγιος Κόσμας – Κυδωνιές – Εκκλησίες – Λειψί – Ροδιά – Σύδενδρο – Οροπέδιο – Γρεβενά.
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: Δευτέρα (21-01-2019) και ώρες από 17.00 έως 24.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά-Δισπηλιό-Μαυροχώρι-Πολυκάρπη-Τοιχιό-Μεταμόρφωση-Φωτεινή-Σταυροπόταμος-Μελισσότοπος-Βασιλειάδα-Βέργα-Κλεισούρα-Λιθιά-Κορησός-Αμπελόκηποι- Μηλίτσα-Κωσταράζι-Βογατσικό-Γέρμας-Δισπηλιό-Καστοριά.
Τρίτη (22-01-2019) και ώρες από 09.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά-Δενδροχώρι-Ιεροπηγή-Αγία Κυριακή-Οινόη-Άνω και Κάτω Πτεριά-Πολυάνεμος-Καλοχώρι-Τσάκωνη-Πεντάβρυσος-Ομορφοκκλησιά-Υψηλό-Αυγή-Χιλιόδενδρο-Ποριά-Καστοριά.
Τετάρτη (23-01-2019) και ώρες από 17.00 έως 24.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά-Κολοκυνθού-Μεσοποταμία-Καλοχώρι-Άνω και Κάτω Πτεριά-Κομνηνάδες- Διποταμία-Χιονάτο-Νεστόριο- Μελάνθιο-Νίκη-Λάγγα-Βράχος-Πετροπουλάκι-Καστοριά.
Πέμπτη (24-01-2019) και ώρες από 09.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: 
Καστοριά-Μανιάκοι-Κρανοχώρι- Άνω και Κάτω Πτελέα-Αγία Άννα-Νεστόριο-Κοτύλη-Κυψέλη-Επταχώρι-Χρυσή-Πευκόφυτο-Πεύκο-Καστοριά.
Σάββατο (26-01-2019) και ώρες από 09.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά-Λαχανόκηποι-Λακκώματα-Κρύα Νερά-Σπήλαια-Ζευγοστάσιο-Άνω και Κάτω  Περιβόλι-Καστανόφυτο-Άγ.Ηλίας-Σπήλιος-Κερασώνα-Ανθηρό-Νόστιμο-Βέλος-Διαλεκτό-Βοτάνι-Αμμουδάρα-Ασπροκκλησιά-Αμπελοχώρι-Ασπρονέρι-Κρεμαστή-Λάγουρα-Καστοριά.
Κυριακή (27-01-2019) και ώρες από 17.00 έως 24.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά-Λεύκη-Κορομηλιά-Ν.Οικισμός Κορεστίων-Κρανιώνας-Μαυρόκαμπος-Χαλάρα-Μακροχώρι-Μελάς-Άνω Μελάς-ΑγιοςΑντώνιος-Βυσσινιά-Οξυά-Πολυκέρασος-Τοιχιό-Σιδηροχώρι-Κεφαλάρι-Απόσκεπος-Καστοριά.
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ:
Δευτέρα (21-01-2019) και ώρες από 18.00 έως 24.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καλαμιά-Αλωνάκια- Ανθότοπος- Κηπάρι - Κοκκιναράς -Σκήτη - Ξηρολίμνη - Δαφνερό- Παλιόκαστρο- Μικρόκαστρο- Μεσοπόταμος –Γαλατινή – Καλονέρι – Εράτυρα – Πελεκάνος – Δρυόβουνο - Σισάνι -Βλάστη- Νάμματα – Ανναράχη - Εμπόριο - Κρυόβρυση – Μηλοχώρι - Φούφας – Μεταμόρφωση - Λυγερή - N. Νικόπολη –Σιδερά - Λιβερά – Κτενάς. 
Τρίτη (22-01-2019) και ώρες από 18.00 έως 24.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Νέο Κλείτος-Πρωτοχώρι- Λευκοπηγή-Αγία Παρασκευή Ροδιανή-Κερασιά- Κτένι-Αιανή-Χρώμιο-Καισαρειά-Κήπος-Κάτω Κώμη- Μηλιά-Άνω Κώμη- Σπάρτο -Κοντοβούνι-Σταυρωτή-Πύργος-Ανατολή-Αμυγδαλιά-Βαθύλακκος-Νεραΐδα-Αύρα-Ίμερα-Πολύφυτος -Πετρανά- Μεσσιανή- Κουβούκλια-Ροδίτης- Λεύκαρα- Οινόη- Πτελέα.
Τετάρτη (23-01-2019) και ώρες από 15.00 έως 21.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Ρύμνιο -Φρούριο- Μικρόβαλτο- Τρανόβαλτο- Λαζαράδες - Ελάτη- Λιβαδερό- Μεταξά-Τριγωνικό- Πολύραχο- Προσήλιο-Λάβα-Καστανιά- Παλαιογράτσανο Καταφύγιο- Βελβεντό- Αγία Κυριακή-Αυλές- Γούλες-Κρανίδια-Πλατανόρευμα.
Πέμπτη (24-01-2019) και ώρες από 09.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Αλιάκμωνας- Μελιδόνι-Χειμερινό-Μολόχα- Πλατανιά-Σήμαντρο- Βελανιδιά- Στέρνα-Κρυονέρι-Ασπρούλα- Μεσόλογγος-Χορηγός- Λευκοθέα-Λευκαδιό-Βροντή-Απιδέα- Ρόκαστρο-Λούβρη-Κριμήνι- Ροδοχώρι-Ανθοχώρι-Φυτόκιο-Λουκόμι-Πυλωρί-Αξιόκαστρο-  Κλήμα-Τραπεζίτσα-Πανάρετη – Πολύλακκο.
Παρασκευή (25-01-2019) και ώρες από 09.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Δροσερό-Γαλάτεια – Ολυμπιάδα – Περδίκκας - Πεντάβρυσος – Ανατολικό - Κομνηνά- Μαυροδένδρι- Ποντοκώμη - Μεσόβουνο- Πύργοι-Άγιος Χριστόφορος –Καρυοχώρι- Σκάφη-Σπηλιά – Ερμακιά - Πτελεώνας -Ακρινή –Προφήτης Ηλίας (Παρχάρια) – Άγιος Δημήτριος -Ρυάκιο-Άγιο Πνεύμα-Παρχάρι Τετραλόφου –Τετράλοφος - Άγιος Χαράλαμπος – Βοσκοχώρι- Αυγή – Καπνοχώρι- Άγιοι Θεόδωροι -Λεβέντης-Πολύμυλος – Ζωοδόχος Πηγή-Αγία Παρασκευή-Γαλάνη-Κρεμαστή-Θυμαριά – Κοιλάδα. 
Κυριακή (27-01-2019): και ώρες από 18.00 έως 24.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Ομαλή- Αγίασμα- Σταυροδρόμι- Διχείμαρο- Πλακίδα- Δαμασκηνιά- Κλεισώρεια- Δραγασιά-Ζώνη- - Λυκνάδες- Λεύκη – Άγιος Θεόδωρος- Αχλαδιά- Κοιλάδι- Άγιοι Ανάργυροι- Πολυκάστανο- Δάφνη -Ανθούσα- Τριάδα- Αυγερινός- Βυθός –Πεντάλοφος- Δίλοφος-Σωτήρας- Μόρφη- Βουχωρίνα- Κορυφή- Χρυσαυγή-Γλυκοκερασιά.
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ:
Δευτέρα (21-01-2019) και ώρες από 08.00 έως 14.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ:  Πρώτη- Κλαδοράχη- Άνω Κλεινές- Ακρίτας- Παρόρι- Εθνικό-Κρατερό-Αγ. Παρασκευή-Νίκη-Πολυπλάτανος- Κάτω Κλεινές-Άνω/Κάτω Καλλινίκη-Μαρίνα- Μεσοχώρι-Μεσόκαμπος
Τρίτη (22-01-2019) και ώρες από 08.00 έως 14.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Σκοπός-Αχλάδα-Μελίτη-Νεοχωράκι-Λόφοι-Κέλλη -Αγ. Βαρθολομαίος
Τετάρτη (23-01-2019) και ώρες από 08.00 έως 14.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ :Φλάμπουρο-Λεπτοκαρύα-Κολχική-Υδρούσα- Άνω Υδρούσα-Δροσοπηγή-Τροπαιούχος-Ατραπός-Τριανταφυλλιά- Πολυπόταμος
Πέμπτη (24-01-2019) και ώρες από 08.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : Κλειδί-Φαράγγι-Μανιάκι-Αντίγονο-Πελαργός-Φιλώτας-Λεβαία-Βεγόρα-Αγ. Παντελεήμονας-Πέτρες.
Παρασκευή (25-01-2019) και ώρες από 08.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ :Βαρικό-Λέχοβο-Ασπρόγεια- Σκλήθρο-Νυμφαίο-Αγραπιδιές- Αετός-Βαλτόνερα- Λιμνοχώρι-Ανάργυροι.
Σάββατο (26-01-2019) και ώρες από 08.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ :Βροντερό-Πύλη-Ψαράδες-Πλατύ-Καλλιθέα-Λευκώνας-Καρυές-Μικρολίμνη-Πράσινο-Ανταρτικό-Πισοδέρι.


Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα

Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (από 21 έως 27 Ιανουαρίου του έτους 2019) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας θα είναι τα ακόλουθα:
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: Δευτέρα (21-01-2019) και ώρες από 18:00 έως 01:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γρεβενά - Δεσπότης – Πηγαδίτσα – Σιταράς – Κηπουρειό – Πριονιά – Καλλιθέα – Κρανιά – Μικρολίβαδο – Γρεβενά.
Τρίτη (22-01-2019) και ώρες από 18:00 έως 01:00  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γρεβενά - Μαυραναίοι – Αναβρυτά – Πολυνέρι – Λάβδα – Πανόραμα – Σμίξη – Αλατόπετρα – Πρόσβορο – Αετιά – Φιλιππαίοι – Σαμαρίνα – Δοτσικό – Μεσολούρι – Γρεβενά.
Τετάρτη (23-01-2019) και ώρες από 09:00 έως 15:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γρεβενά – Μαυραναίοι – Μαυρονόρος – Κοσμάτι – Σταυρός – Παρώρειο – Τρίκωμο – Μοναχίτι – Ζιάκας – Σπήλαιο – Αβδέλλα – Περιβόλι – Γρεβενά.
Πέμπτη (24-01-2019) και ώρες από 09:00 έως 15:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γρεβενά- Μεγάλο Σειρήνι – Μικρό Σειρήνι – Αμυγδαλιές – Αηδόνια – Κληματάκι – Άγιος Γεώργιος – Κιβωτός – Τραπεζούντα – Κοκκινιά – Πολύδενδρο – Ταξιάρχης – Μηλιά – Βατόλακκος – Ελεύθερο β και α –Ασπρόκαμπος – Μυρσίνη – Γρεβενά.
Παρασκευή (25-01-2019) και ώρες από 09:00 έως 15:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γρεβενά – Καλαμίτσι – Πόρος – Μικροκλεισούρα – Πιστικό –Κνιδή - Πυλωροι  – Βάρη - Έξαρχος – Ποντινή – Παλαιοχώρι – Νεοχώρι – Δίπορο – Σαρακήνα – Κεντρό – Νησί – Αγαλαίοι – Ιτέα  -Αγάπη – Καλόχη – Γρεβενά.
Κυριακή (27-01-2019) και ώρες από 20:00 έως 02:00  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γρεβενά – Έλατος – Καληράχη – Μέγαρο – Κυπαρίσσι – Καλονή – Τρίκορφο – Δασύλλιο – Άγιος Κόσμας – Κυδωνιές – Εκκλησίες – Λειψί – Ροδιά – Σύδενδρο – Οροπέδιο – Γρεβενά.
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: Δευτέρα (21-01-2019) και ώρες από 17.00 έως 24.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά-Δισπηλιό-Μαυροχώρι-Πολυκάρπη-Τοιχιό-Μεταμόρφωση-Φωτεινή-Σταυροπόταμος-Μελισσότοπος-Βασιλειάδα-Βέργα-Κλεισούρα-Λιθιά-Κορησός-Αμπελόκηποι- Μηλίτσα-Κωσταράζι-Βογατσικό-Γέρμας-Δισπηλιό-Καστοριά.
Τρίτη (22-01-2019) και ώρες από 09.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά-Δενδροχώρι-Ιεροπηγή-Αγία Κυριακή-Οινόη-Άνω και Κάτω Πτεριά-Πολυάνεμος-Καλοχώρι-Τσάκωνη-Πεντάβρυσος-Ομορφοκκλησιά-Υψηλό-Αυγή-Χιλιόδενδρο-Ποριά-Καστοριά.
Τετάρτη (23-01-2019) και ώρες από 17.00 έως 24.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά-Κολοκυνθού-Μεσοποταμία-Καλοχώρι-Άνω και Κάτω Πτεριά-Κομνηνάδες- Διποταμία-Χιονάτο-Νεστόριο- Μελάνθιο-Νίκη-Λάγγα-Βράχος-Πετροπουλάκι-Καστοριά.
Πέμπτη (24-01-2019) και ώρες από 09.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: 
Καστοριά-Μανιάκοι-Κρανοχώρι- Άνω και Κάτω Πτελέα-Αγία Άννα-Νεστόριο-Κοτύλη-Κυψέλη-Επταχώρι-Χρυσή-Πευκόφυτο-Πεύκο-Καστοριά.
Σάββατο (26-01-2019) και ώρες από 09.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά-Λαχανόκηποι-Λακκώματα-Κρύα Νερά-Σπήλαια-Ζευγοστάσιο-Άνω και Κάτω  Περιβόλι-Καστανόφυτο-Άγ.Ηλίας-Σπήλιος-Κερασώνα-Ανθηρό-Νόστιμο-Βέλος-Διαλεκτό-Βοτάνι-Αμμουδάρα-Ασπροκκλησιά-Αμπελοχώρι-Ασπρονέρι-Κρεμαστή-Λάγουρα-Καστοριά.
Κυριακή (27-01-2019) και ώρες από 17.00 έως 24.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά-Λεύκη-Κορομηλιά-Ν.Οικισμός Κορεστίων-Κρανιώνας-Μαυρόκαμπος-Χαλάρα-Μακροχώρι-Μελάς-Άνω Μελάς-ΑγιοςΑντώνιος-Βυσσινιά-Οξυά-Πολυκέρασος-Τοιχιό-Σιδηροχώρι-Κεφαλάρι-Απόσκεπος-Καστοριά.
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ:
Δευτέρα (21-01-2019) και ώρες από 18.00 έως 24.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καλαμιά-Αλωνάκια- Ανθότοπος- Κηπάρι - Κοκκιναράς -Σκήτη - Ξηρολίμνη - Δαφνερό- Παλιόκαστρο- Μικρόκαστρο- Μεσοπόταμος –Γαλατινή – Καλονέρι – Εράτυρα – Πελεκάνος – Δρυόβουνο - Σισάνι -Βλάστη- Νάμματα – Ανναράχη - Εμπόριο - Κρυόβρυση – Μηλοχώρι - Φούφας – Μεταμόρφωση - Λυγερή - N. Νικόπολη –Σιδερά - Λιβερά – Κτενάς. 
Τρίτη (22-01-2019) και ώρες από 18.00 έως 24.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Νέο Κλείτος-Πρωτοχώρι- Λευκοπηγή-Αγία Παρασκευή Ροδιανή-Κερασιά- Κτένι-Αιανή-Χρώμιο-Καισαρειά-Κήπος-Κάτω Κώμη- Μηλιά-Άνω Κώμη- Σπάρτο -Κοντοβούνι-Σταυρωτή-Πύργος-Ανατολή-Αμυγδαλιά-Βαθύλακκος-Νεραΐδα-Αύρα-Ίμερα-Πολύφυτος -Πετρανά- Μεσσιανή- Κουβούκλια-Ροδίτης- Λεύκαρα- Οινόη- Πτελέα.
Τετάρτη (23-01-2019) και ώρες από 15.00 έως 21.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Ρύμνιο -Φρούριο- Μικρόβαλτο- Τρανόβαλτο- Λαζαράδες - Ελάτη- Λιβαδερό- Μεταξά-Τριγωνικό- Πολύραχο- Προσήλιο-Λάβα-Καστανιά- Παλαιογράτσανο Καταφύγιο- Βελβεντό- Αγία Κυριακή-Αυλές- Γούλες-Κρανίδια-Πλατανόρευμα.
Πέμπτη (24-01-2019) και ώρες από 09.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Αλιάκμωνας- Μελιδόνι-Χειμερινό-Μολόχα- Πλατανιά-Σήμαντρο- Βελανιδιά- Στέρνα-Κρυονέρι-Ασπρούλα- Μεσόλογγος-Χορηγός- Λευκοθέα-Λευκαδιό-Βροντή-Απιδέα- Ρόκαστρο-Λούβρη-Κριμήνι- Ροδοχώρι-Ανθοχώρι-Φυτόκιο-Λουκόμι-Πυλωρί-Αξιόκαστρο-  Κλήμα-Τραπεζίτσα-Πανάρετη – Πολύλακκο.
Παρασκευή (25-01-2019) και ώρες από 09.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Δροσερό-Γαλάτεια – Ολυμπιάδα – Περδίκκας - Πεντάβρυσος – Ανατολικό - Κομνηνά- Μαυροδένδρι- Ποντοκώμη - Μεσόβουνο- Πύργοι-Άγιος Χριστόφορος –Καρυοχώρι- Σκάφη-Σπηλιά – Ερμακιά - Πτελεώνας -Ακρινή –Προφήτης Ηλίας (Παρχάρια) – Άγιος Δημήτριος -Ρυάκιο-Άγιο Πνεύμα-Παρχάρι Τετραλόφου –Τετράλοφος - Άγιος Χαράλαμπος – Βοσκοχώρι- Αυγή – Καπνοχώρι- Άγιοι Θεόδωροι -Λεβέντης-Πολύμυλος – Ζωοδόχος Πηγή-Αγία Παρασκευή-Γαλάνη-Κρεμαστή-Θυμαριά – Κοιλάδα. 
Κυριακή (27-01-2019): και ώρες από 18.00 έως 24.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Ομαλή- Αγίασμα- Σταυροδρόμι- Διχείμαρο- Πλακίδα- Δαμασκηνιά- Κλεισώρεια- Δραγασιά-Ζώνη- - Λυκνάδες- Λεύκη – Άγιος Θεόδωρος- Αχλαδιά- Κοιλάδι- Άγιοι Ανάργυροι- Πολυκάστανο- Δάφνη -Ανθούσα- Τριάδα- Αυγερινός- Βυθός –Πεντάλοφος- Δίλοφος-Σωτήρας- Μόρφη- Βουχωρίνα- Κορυφή- Χρυσαυγή-Γλυκοκερασιά.
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ:
Δευτέρα (21-01-2019) και ώρες από 08.00 έως 14.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ:  Πρώτη- Κλαδοράχη- Άνω Κλεινές- Ακρίτας- Παρόρι- Εθνικό-Κρατερό-Αγ. Παρασκευή-Νίκη-Πολυπλάτανος- Κάτω Κλεινές-Άνω/Κάτω Καλλινίκη-Μαρίνα- Μεσοχώρι-Μεσόκαμπος
Τρίτη (22-01-2019) και ώρες από 08.00 έως 14.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Σκοπός-Αχλάδα-Μελίτη-Νεοχωράκι-Λόφοι-Κέλλη -Αγ. Βαρθολομαίος
Τετάρτη (23-01-2019) και ώρες από 08.00 έως 14.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ :Φλάμπουρο-Λεπτοκαρύα-Κολχική-Υδρούσα- Άνω Υδρούσα-Δροσοπηγή-Τροπαιούχος-Ατραπός-Τριανταφυλλιά- Πολυπόταμος
Πέμπτη (24-01-2019) και ώρες από 08.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : Κλειδί-Φαράγγι-Μανιάκι-Αντίγονο-Πελαργός-Φιλώτας-Λεβαία-Βεγόρα-Αγ. Παντελεήμονας-Πέτρες.
Παρασκευή (25-01-2019) και ώρες από 08.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ :Βαρικό-Λέχοβο-Ασπρόγεια- Σκλήθρο-Νυμφαίο-Αγραπιδιές- Αετός-Βαλτόνερα- Λιμνοχώρι-Ανάργυροι.
Σάββατο (26-01-2019) και ώρες από 08.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ :Βροντερό-Πύλη-Ψαράδες-Πλατύ-Καλλιθέα-Λευκώνας-Καρυές-Μικρολίμνη-Πράσινο-Ανταρτικό-Πισοδέρι.


Σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 37χρονου ημεδαπού.
Εξιχνιάσθηκαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σερβίων Βελβεντού Κοζάνης, εφτά (7) διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από Ιερό Ναό σε περιοχή της Κοζάνης, που τελέσθηκαν από το Νοέμβριο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2019 και σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία σε βάρος 37χρονου ημεδαπού για κλοπή.
Συγκεκριμένα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και ενδελεχή αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι ο 37χρονος της 13-01-2019, εισήλθε εντός του Ιερού Ναού και παραβίασε μεταλλικό κυτίο ρίψης νομισμάτων, αφαιρώντας απροσδιόριστο χρηματικό ποσό.
Συνεχιζόμενης της έρευνας διαπιστώθηκε ότι, ο 37χρονος διέπραξε επιπλέον έξι (6) κλοπές, κατά το χρονικό διάστημα από 17-11-2018 έως 31-12-2018 στο συγκεκριμένο Ιερό Ναό, αφαιρώντας από το κυτίο απροσδιόριστα χρηματικά ποσά.
Προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων Βελβεντού, ενώ η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.


Εξιχνιάστηκαν 7 διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από Ιερό Ναό σε περιοχή της Κοζάνης

Σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 37χρονου ημεδαπού.
Εξιχνιάσθηκαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σερβίων Βελβεντού Κοζάνης, εφτά (7) διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από Ιερό Ναό σε περιοχή της Κοζάνης, που τελέσθηκαν από το Νοέμβριο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2019 και σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία σε βάρος 37χρονου ημεδαπού για κλοπή.
Συγκεκριμένα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και ενδελεχή αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι ο 37χρονος της 13-01-2019, εισήλθε εντός του Ιερού Ναού και παραβίασε μεταλλικό κυτίο ρίψης νομισμάτων, αφαιρώντας απροσδιόριστο χρηματικό ποσό.
Συνεχιζόμενης της έρευνας διαπιστώθηκε ότι, ο 37χρονος διέπραξε επιπλέον έξι (6) κλοπές, κατά το χρονικό διάστημα από 17-11-2018 έως 31-12-2018 στο συγκεκριμένο Ιερό Ναό, αφαιρώντας από το κυτίο απροσδιόριστα χρηματικά ποσά.
Προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων Βελβεντού, ενώ η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.